perspectief

Woningcorporaties

Sinds de komst van de Woningwet in 2015 scherpen woningcorporaties hun focus op de kernvoorraad voor de kerndoelgroep aan. Er is er (nog) meer aandacht voor bedrijfsvoering, good governance en control en ook voor participatie door en verantwoording aan stakeholders.

Veel corporaties hebben intussen hun portefeuillestrategie aangepast. Prestatieafspraken met gemeenten en huurdersbelangenverenigingen bevatten meer ambities om niet passend bezit af te stoten en om passender bezit toe te voegen door aankoop, nieuwbouw of transformatie. Dit zijn geen kerntaken van de corporatie, maar wel van belang om de kerntaken goed uit te voeren.

Barbette de Graaf ondersteunt corporaties graag bij deze processen. Meer dan 15 jaar ervaring is opgedaan bij onder meer Laurentius (Breda), Talis (Nijmegen), Vivare (Arnhem), Poort6 (Gorinchem), Woonbedrijf Eindhoven, Woningstichting Leusden, Ons Huis (Apeldoorn) en Ymere (Groot Amsterdam).

“De aan- of verkoop van complexen of portefeuilles van woningcorporaties is een spannend proces met veel facetten. Daarom heeft een woningcorporaties een inhoudelijk deskundig en betrokken dealflow manager nodig, die alle belangen overziet en ondersteunt bij het hele proces, niet alleen bij de transactie.”

Barbette de Graaf, Nieuwstad OrangeGlobal

Perspectieven

Vastgoedbeleggers
Ontwikkelaars
Investeerders | Financiers
Vastgoedgebruikers
Toezichthouders
Hou mij op de hoogte